«عبدالرحمان عمادی» به گزارش فارس
لامداد (چند جُستار از ايران)
مقالات اين كتاب بر پايه تحقيقاتي در فرهنگ و ادبيات كهن تا امروز ايراني است كه مسايلي مربوط به فرهنگ عامه را مورد دقت نظر و واكاوي قرار داده است.

حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي
اين كتاب درباره قيام حمزه آذرك سيستاني، عليه هرون‌الرشيد عباسي و ترجمه نامه‌هايي است كه بين هارون و حمزه مبادله شده است.

آسمانكَت (چند رسم مردمي)
«آسمانكت» به معناي صاعقه است و در اين كتاب نام يكي از رسم‌هايي كهن هست كه مردم ايران بدان اعتقاد داشتند.

خوزستان در نامواژه‌هاي آن
اين كتاب درباره شناسنامه تاريخي و فرهنگي خوزستان در پيوند با ايران زمين از راه نام‌واژه‌هاي ايراني است.

دوازده گُل بهاري (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)
"دوازده گل بهاري " كه نام اين كتاب قرار گرفته، نام قصه‌اي قديمي است درباره اينكه بهار، با دوازده گل بهاري آغاز مي‌شود و اين دوازده گل از نگاه يك دختري دم‌بخت شناسايي مي‌شود.
aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment