«لامداد» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg
«لامداد» (چند جُستار از ایران) نوشته «عبدالرحمان عمادی» در 240 صفحه به وسیله نشر آموت منتشر شد.

این کتاب شامل شانزده مقاله: جلندی بل کرکرانک، تربیز؛ نام و لغت ایرانی و قدیم دیگری از تبریز، پیشینه نام جوبار و بارز در کرمان از زمان اردشیر بابکان، پیشینه دیرپای برنج، یک بیت شعر منسوب به فریدون و نکته هایی نویافته درباره منوچهر، نام های دریاچه اورمیه، مینو نشان، پرندگان ایران، مریم دسیه، لتیر لغتی قدیم و ناشناخته در قلمرو گیل و دیلم و ابوشکور بلخی و ناصرِ خسرو در چند شعر و عقاید قدیم ایرانی است.

لامداد به معنای داده خدا و یا خداداد است.

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment