یک عکس تاریخی
از راست: علی بلوکباشی، محمدامین ریاحی، ضیاءالدین سجادی، کیکاووس جهانداری، نورانی وصال، مجتبی مینوی، محمدتقی دانش پژوه، مهدی محقق، عبدالرحمان عمادی، اصغر مهدوی، حبیب یغمایی و جعفر شهیدی

منبع: شماره 71 مجله «بخارا» صفحه 81 خرداد و شهریور 1388 (ویژه محمدامین ریاحی)
aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment