رمان‌خواني‌ در محفل خانوادگي
سایر محمدی (روزنامه ایران): به وقت بهشت» رماني از نرگس جورابچيان است كه نشر آموت منتشر كرده است. به و قت بهشت اگرچه رماني نخبه‌پسند نيست اما از رمان‌هاي عاميانه نيز فراتر مي‌رود و جايگاه بالاتري را به دست مي‌آورد.
اين رمان از آن دست آثاري است كه منتقدان ادبيات داستاني را به له يا عليه آن به موضعگيري وامي‌دارد.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment