«ابراهیم میرقاسمی» در نمایشگاه کتاب

ابراهیم میرقاسمی نویسنده رمان «دیدا» در حال امضای کتابش


نشر آموت - شبستان - ردیف 17 - غرفه 17
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment