معرفی کتاب

روزنامه ایران، پنجشنبه 6 خرداد 1389 صفحه 21

پنجشنبه بازار کتاب: «معجون عشق» مجموعه گفت‌وگوهاي يوسف عليخاني است با چهارده تن از نويسندگان رمان‌هاي پرفروش. رماني كه مخاطبانش غالباً اقشار متوسط جامعه و زنان خانه‌دار هستند. كساني كه رمان را صرفاً به قصد سرگرمي و لذت مي‌خوانند. عليخاني در اين كتاب هم نويسندگان نسل قبل، هم نويسندگان نسل امروز اعم از زن و مرد را به پرسش مي‌گيرد. ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متضاد اين نويسندگان و هدفشان از نوشتن و چگونگي نويسنده شدن هر يك از منظر گوناگون چون مخاطب‌شناسي، جامعه‌شناسي آثار قابل تأمل و تعمق است بويژه آن كه عليخاني به عنوان نويسنده و پژوهشگر ادبيات بومي با برنامه‌ريزي قبلي سؤالات خود را حساب شده طرح مي‌كند. ناشر اين كتاب نشر آموت است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment