نهمین نشست نقد آموت برگزار شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ... اینجا
به گزارش خبرگزاری ایسنا ... اینجا


منتقدان: تکین حمزه لو - فرحناز علیزاده / دبیر نشست (میثم نبی)
ادامه مطلب را بخوانید

Labels: ,

aamout[at]gmail[dot]Com