رونمایی از چاپ پنجم «کتاب نیست»
رونمایی از چاپ پنجم «کتاب نیست»‌علیرضا روشن

علیرضا روشن - عکاس: ایلیا نوری

کتاب نیست/ علیرضا روشن/ نشر آموت/ چاپ پنجم/ 4000 تومان


پنجشنبه 25 آبان 91/ نمایشگاه کتاب شیراز

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment