مجموعه شعری که به انتخاب احمدرضا احمدی منتشر شد
 
نخستین دفتر شعر سولماز صادقزاده نصرآبادی به انتخاب احمد رضا احمدی با عنوان «نان فقط یک واژه نیست» چاپ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر«سولماز صادقزاده نصرآبادی» با عنوان «نان فقط یک واژه نیست» شامل 50 قطعه شعر سپید از وی منتشر شد.
اشعار صادقزاده پیش از این در مجوعه‌های مستقل دیگری منتشر شده بود اما وی به صورت مستقل تاکنون صاحب مجموعه شعر نبوده است.
شعرهای صادقزاده در این اثر با وجود اینکه حال وهوایی زنانه دارد، ولی بیش از هر چیز تلاشی است برای بیانی انسانی در قالب شعر و به همین دلیل نوع ضمیر«من» در این اشعار اشاره‌ای است به من جمعی و عمومی و کمتر به خود شاعر باز می‌گردد.
اشعار این مجموعه به توسط احمدرضا احمدی و از میان 80 قطعه شعری که شاعر برای درج در قالب نخستین مجموعه خود انتخاب کرده بوده، انجام شده است.
صادقزاده همزمان با انتشار این اثر در حال آماده سازی دومین دفتر اشعار سپید خود است.
«نان فقط یک واژه نیست» را نشر آموت در 116 صفحه و قیمت 6000 تومان منتشر کرده است.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment