"پيش از آنكه بخوابم " يك رمان هاليودي است
 
صبح روز جمعه 30 خرداد ماه 93 جلسه نقد و بررسي "پيش از آنكه بخوابم" اثر اس.جي.واتسون ترجمه شقايق قندهاري در كافه كتاب برگزار شد.
در شروع جلسه مجتبي گلستاني كارشناس اين جلسات در خصوص رمان بيان داشت 2 نكته در اين اثر حائز اهميت است. نخست مرد بودن نويسنده در حالي كه قهرمان اصلي آن يك زن است و نكته دوم تعليق داستان.
او ضافه كرد: عمده موفقيت اين كتاب همان تعليق و كشش داستاني آن است كه خواننده را تا پايان با خود همراه مي كند. وي بيان داشت: رماني هايي كه خاطره ساختار اصلي داستان آن را تشكيل ميدهد بايد بتواند به درون شخصيت يا همان راوي نفوذ كند.
او گفت: در اين اثر نويسنده سعي داشته بين ادبيات جدي و ادبيات عامه پسند حركت كند. اس.جي.واتسون مي خواهد خواننده را خوشحال و راضي نگه دارد و قصه را با ترفند فيلم هاي هاليودي به پايان رسانده است.
سپس خانم مرداني گفت: اين رمان را دوست دارم و تعليق آن بسيار زيبا و جذاب است. يكي از نقاط قوتش تكنيك و ساختار حرفه اي آن است و نويسنده توانسته ضمن توجه و نگاه به مخاطب و ادبيات عامه پسند از عناصر ادبيات جدي نيز استفاده كند.

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment