عشق و عادت
 
مادرم میگفت : دنیا را دو چیز میسازد , عشق و عادت .
من میگویم : نیمی از دنیا رنج است و نیم دیگر عادت .
تلاش برای عادت کردن به آن چیزهایی که دوستشان نداریم .
ما با رنج هایمان زندگی میکنیم و با عادت هایمان شکل میگیریم . این حقیقت بزرگ است . چرخه ای که میچرخد و آسیاب دنیا را میچرخاند .
زندگی ادامه پیدا میکند و زخم ها کمی, فقط کمی التیام پیدا میکند ...

الهام کاغذ چی / خاطرات زنی که نصفه مُرد / نشر آموت

Labels:

aamout[at]gmail[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment