پنجشنبه بازار کتاب

سایر محمدی: (روزنامه ایران) عبدالرحمان عمادي، حقوقدان، پژوهشگر و شاعر شمالي پنج جلد كتاب هفته گذشته توسط نشر آموت چاپ و منتشر كرده است.

«خوزستان در نام‌واژه‌هاي آن» كتابي درباره شناسنامه تاريخي و فرهنگي خوزستان در پيوند با ايران زمين از راه نامواژه‌هاي اين خاك است كه به قول نويسنده، اگر نامواژه‌ها خوب شناخته شوند گزارشگر سرنوشت خويش‌اند.

كتاب بعدي عبدالرحمان عمادي «لامداد: چند جستار از ايران» نام دارد. اين كتاب شامل شانزده مقاله درباره تبريز و نام و لغت ايراني و قديم ديگري از تبريز، نام جوبار و بارز در كرمان از زمان اردشير بابكان، پيشينه ديرپاي برنج، پرندگان ايران، شناسايي پنج فهلوي كهن، يغما و عقايد قديم ايراني، ابوشكور بلخي و ناصر خسرو در چند شعر و... است كه در طول سال‌هاي متمادي نوشته شده است.

«آسمانكت: چند رسم مردمي» كتاب ديگري از اين محقق و مورخ است كه شامل پنج مقاله در زمينه آفرينش شادي مردم در دوران هخامنشيان، آب استه در كوهستان طبرستان، ستايش رام يا لام در ديلم، كدوزني يك جشن باستاني از ياد رفته ايران و... مي‌شود. نويسنده در اين آثار با استناد به تاريخ و آثار مكتوب چندين قرن پيش به كشف‌هاي تازه‌اي مي‌رسد كه در فرهنگ ايرانيان متداول و رايج بوده است.

«دوازده گل بهاري» نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري است كه از هشت مقاله تشكيل شده است. اين مقالات در ارتباط با شعري ديلمي در باره جغرافياي تاريخي ايران زمين، گوشه‌اي از ادبيات و لغات طبري ـ ديلمي، داستاني از اسكندر و دارا در دو شعر كهن طبري و ديلمي و... فراهم آمده است.

«حمزه آذرك و هارون‌الرشيد» در آئينه دو نامه پژوهش و تحقيقي به قلم شاعر و حقوقدان شمالي عبدالرحمان عمادي است كه نشر آموت منتشر كرده است. پژوهشگر در اين كتاب قيام «حمزه آذرك شاري سيستاني» عليه هارون‌الرشيد عباسي و ترجمه نامه‌هايي است كه بين هارون‌الرشيد و حمزه آذرك مبادله شده، مورد كنكاش قرار مي‌دهد و نتيجه مي‌گيرد كه جنبش حمزه آذرك جنبشي ايراني و به وسيله ايرانيان با جهان‌بيني ديني و اجتماعي بوده كه عليه دستگاه اداري و سياسي شكل گرفته و از آبشخور فرهنگ ديرينه ايران مايه مي‌گرفت.اهميت اين جنبش، كه پيش از يعقوب ليث صفاري بوده، مورد توجه قرار نگرفته بود و در پژوهش‌هاي دانشگاهي آن را دسته‌اي متعصب از مسلمانان سده‌هاي آغازين اسلام ارزيابي مي‌كردند كه بسيار متعصب و ضد دستگاه خلافت بودند. در ايران جنگنامه‌ها و داستان‌هاي عاميانه به نام‌هاي اميرحمزه صاحبقران يا رموز حمزه را مي‌توان يادگار بازتاب كارهاي حمزه آذرك ارزيابي كرد.

 

سایت فروش

آموت در آپارات

آموت در شبکه های اجتماعی

 

دانلود کتابنامه آموت

کتابفروشی آموت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است 2023© طراحی شده بوسیله کتابدار

جستجو